Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fashionobsession.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. - Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Fashionobsession.nl zijn vrijblijvend en Fashionobsession.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. - Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fashionobsession.nl. Fashionobsession.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fashionobsession.nl dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten vanaf €30,- zijn voor rekening van Fashionobsession.nl. Alle verzending geschieden met track&trace. - Betaling kan geschieden via iDEAL telebankieren, achteraf betaling, creditcards, Sofort, Mister cash of met Paypal. Als u niet wilt of kunt betalen met deze mogelijkheden kunt u de betaling ook middels een bankoverschrijving betalen. Hiervoor ontvangt u een betaal link om de betaling te verrichten. Deze betaal link is 7 dagen werkzaam, echter wil dit niet zeggen dat uw bestelling 7 dagen voor u wordt gereserveerd. 

Artikel 4. Levering

Uw bestelling wordt verzonden als de betaling binnen is. De door Fashionobsession.nl opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 1 tot 3 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Fashionobsession.nl u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Fashionobsession.nl over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 7 dagen teruggestort. - De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Verzendingen buiten de Benelux en Europa zijn voor eigen risico. Alle verzendingen geschieden met track&trace, zodat het pakket altijd te volgen is. Het is altijd belangrijk om te controleren of uw opgegeven adres gegevens correct zijn. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor foute bezorging als de adres gegevens niet correct zijn ingevoerd. Fashionobsession.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten van derden. 

5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Fashionobsession.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Fashionobsession.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. - Fashionobsession.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Retourneren / Recht van retour

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Fashionobsession.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. - Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fashionobsession.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad. - Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na verzending aan Fashionobsession.nl te retourneren. De termijn gaat in zodra het pakket bij u wordt aangeboden. (Retourzendingen die na deze periode retour worden gestuurd worden niet in behandeling genomen. Als deze toch worden geretourneerd zullen deze aan u terug worden gestuurd nadat aan ons de extra verzendkosten zijn betaald) Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet incl tags en kaartjes in de originele verpakking worden teruggestuurd. Retouren ook retour sturen in de origenele doos waarin het naar u is verstuurd. (Niet terourneren in een plastic zak-tas! Ook de schoenen doos of artikel doos niet gebruiken als verzenddoos) Ook alle kaarten, tags en etiketten moeten nog aan het artikel zijn bevestigd. Dat betekend dat het wel gepast mag zijn maar niet gedragen mag zijn. Het mag niet ruiken naar lichaamsgeur, parfum of sigarettenrook. Ook schoenen mogen gepast zijn, maar niet gedragen, de zolen moeten ongeschadigd zijn. Behandel dus een product dat je wenst retour te sturen dus altijd voorzichtig en met zorg. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Het retour sturen van artikelen is voor eigen risico, aangeraden wordt deze te versturen met een track&trace code of als aangetekend pakket. Zorg ervoor dat uw pakket goed is dichtgeplakt zodat het tijdens de verzending niet kan open gaan. Retouren aanmelden mag via info@fashionobsession.nl maar is niet nodig. U heeft geen retour nummer of toestemming nodig. Retour kan naar Fashionobsession.nl Gentsestraat 7, 4551 CC Sas van Gent

Download hier het Retour Formulier in PDF formaat

8. Garantie

Fashionobsession.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. - Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Fashionobsession.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Fashionobsession.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel. Aanspraak hierop dient binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel bij ons binnen te zijn. - De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fashionobsession.nl, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is. - Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Op ritsen, knopen, franjes, zolen/hakken en beading zit geen garantie. Ook kunnen wij geen garantie meer geven als een item is gewassen of al lange tijd in bezit is.

9. Bestellingen / communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fashionobsession.nl, dan wel tussen Fashionobsession.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Fashionobsession.nl, is Fashionobsession.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fashionobsession.nl.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fashionobsession.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fashionobsession.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. - Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fashionobsession.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

Indien u aan Fashionobsession.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Fashionobsession.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Fashionobsession.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.Zorg wel dat uw adres gegevens die u invult correct zijn. Fashionobsession is niet aansprakelijk voor vermisten pakketten als de adres gegevens niet correct zijn ingevoerd. Van pakketten die worden geweigerd aan de deur worden de kosten in rekening gebracht. Bij het weigeren, niet aannemen of niet ophalen van het pakket bij het postpunt en dergelijke, is bij vermissing en beschadiging het risico voor de besteller. Bestellingen kunnen ten alle tijden worden geannuleerd. Echter is dit alleen mogelijk mits dit op tijd wordt gecommuniceerd en wordt bevestigd door fashionobsession.nl. Als pakketten al zijn verzonden is dit niet meer mogelijk. - Wanneer door Fashionobsession.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fashionobsession.nl deze Voorwaarden soepel toepast. - Indien enige of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fashionobsession.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fashionobsession.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Bij een bestelling op Fashionobsession.nl wordt u automatisch op de nieuwsbrief lijst geplaatst. Als u deze niet wilt ontvangen kunt u zich bij ontvangst van de 1ste nieuwsbrief direct afmelden. Niets mag worden gekopieerd of overgenomen van www.fashionobsession.nl

Abonneer en krijg 10% korting!
krijg als eerste de aanbiedingen van onze winkel
Kortingscode: